Članarina

Na podlagi 13. in 25. člena Statuta NK Brinje-Grosuplje je Upravni odbor dne na svoji 7. seji dne 22.5.2018 potrdil naslednji

PRAVILNIK O ČLANARINI IN VADNINI V NK BRINJE-GROSUPLJE

 • 1) Višine mesečnih prispevkov za vadnino (v nadaljevanju: vadnina) v NK Brinje Grosuplje (v nadaljevanju: klub) in število mesečnih vadnin v letu za posamezno selekcijo so:

 • - za selekcijo U-6, 25 EUR, 10 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcijo U-7, 35 EUR, 11 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcijo U-8, 40 EUR, 11 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcije od U-9 do U-11, 45 EUR, 11 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcijo U-13, 50 EUR, 11 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcije od U-15 do U-19, 50 EUR, 12 mesečnih vadnin v letu;
  - za selekcije U10b, U11b in U13c, v okviru katerih se izvaja program »nogometa za vse« 40 eur, 10 mesečnih vadnin v letu;
  - za dekliške selekcije U9 in U11, 35 eur, 11 mesečnih vadnin.

  2) V primeru, da se treningov udeležuje tudi drugi otrok, se zanj praviloma plačuje eno stopnjo nižji znesek. Na primer, če bi bilo za otroka potrebno prispevati 45 EUR, se plača 40 in če bi bilo potrebno prispevati 40 EUR, se plača 35 EUR. V primeru, da se treningov udeležuje tudi tretji otrok zanj velja enako, kot za drugega otroka. Izjema od zgoraj navedenega pravila sta naslednja primera:
  - v kolikor oba (ali več) otrok trenira v selekcijah od U-13 do U-19, se drugemu (in tretjemu) vadnina zniža za dve stopnji;
  - v kolikor sta oba (ali več) otroka v U-6, se za drugega (in tretjega) vadnina zniža na 20 EUR.

  3) Vadnina se plačuje za vse mesece, ko v okviru posamezne selekcije potekajo treningi. Igralci zaradi odsotnosti na treningih praviloma niso oproščeni plačevanja vadnine. Le ta se lahko zniža le v primeru, da je igralec zaradi poškodb in bolezni opravil manj kot 10% predvidenih treningov v mesecu. V tem primeru ima igralec možnost posredovati klubu pisno potrdilo zdravnika za mesec, v katerem je prišlo do odsotnosti, in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. V tem primeru se lahko, na podlagi soglasja trenerja selekcije in ne glede na višino vadnine, ki ga je sicer dolžan plačevati, ta zniža na 15 EUR.

  4) Prvi mesec vadbe je za vsakega igralca, ki se prvič vpiše v klub v selekcije U6 do U13 brezplačen.

  5) Vadnina se plačuje na TRR kluba, in sicer na podlagi izstavljenega računa in plačilnega naloga na predvideno valuto. V primeru zamude s plačilom se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu oz. zakonitemu skrbniku pošlje 1. opomin. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila vadnine se igralcu pošlje 2. opomin, ki je hkrati opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja. V kolikor vadnina ni poravnana v roku, določenem v 2. opominu, se igralcu do izvršitve plačila prepove trenirati in tekmovati. Prav tako se lahko, ob trajnem nespoštovanju rokov za plačilo, na podlagi 17. člena Statuta za takega igralca sproži postopek izključitve iz kluba.

  6) Vadnina se obračunava do konca tistega meseca v katerem je NK Brinje Grosuplje pisno prejel izjavo o izstopu iz kluba (v pisni ali elektronski obliki).

  7) Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin na podlagi podane pisne prošnje za znižanje vadnine, ki jo igralec oz. njegov zakoniti zastopnik pošlje klubu za posamezno sezono najkasneje do 15. septembra.
  Za subvencioniranje vadnine igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, ki mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu glede na datum prošnje. V nasprotnem primeru se subvencionirani znesek odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala take podatke. Odločitev o višini zneska vadnine sprejme UO NK Brinje-Grosuplje (v nadaljevanju: UO) najkasneje do konca meseca septembra.
  Odločitev o znižanju vadnin se sprejme na podlagi števila prošenj, razpoložljivih sredstev kluba ter v odvisnosti od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, prejete s strani Centra za socialno delo. Odločitev o znižanju plačevanja vadnine velja za celotno sezono.
  Izjemoma se lahko pisno prošnjo za znižanje vadnine posreduje klubu tudi med letom, če nastopijo okoliščine, na podlagi katerih igralec ni zmožen poravnati mesečne vadnine. K pisni prošnji morajo biti priložena ustrezna dokazila npr. potrdilo CSD o prejemanju denarne socialne pomoči ipd..
  UO najkasneje v roku enega meseca od prejema prošnje presodi o upravičenosti do znižanja vadnine. V primeru ugoditve, le ta velja od vključno meseca, ko je bila predložena pisna prošnja dalje.

  8) Če se treningom NK Brinje Grosuplje po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, odločitev o višini vadnine sprejme UO.

  9) Igralec ne more zapustiti kluba brez, da ima poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine in vadnine.

  10) O vseh ostalih primerih glede plačevanja vadnin, ki jih pravilnik ne določa, odloča UO.

   

 • 11) UO je na svoji 2. seji sprejel sklep o plačilu članarine. Le ta se plačuje enkrat letno in sicer v naslednji višini:


 • - 30 EUR - otroci nogometaši, člani, veterani, dekleta, ki trenirajo v klubu oz. vsi tisti, ki koristijo športne zmogljivosti kluba;
  - 20 EUR - drugi otrok in vsak naslednji otrok;
  - 40 EUR – družinska članarina II., (v primeru dveh članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
  - 50 EUR – družinska članarina III., (v primeru treh članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
  - 60 EUR – družinska članarina IV., (v primeru štirih ali več članov družine, pri čemer je vsaj en starš oz. zakoniti zastopnik);
  - 15 EUR - podporni član.

  12) Ta pravilnik velja od 01.07.2018 dalje do sprejema novega pravilnika.

 • Grosuplje, 01.07. 2018